ArmCAD

Програмен продукт за автоматизирано изчертаване на армировъчни планове

ARMCAD e програма работеща в чертожната среда на AutоCAD, която автоматизира процеса на изготвяне на висококачествени армировъчни чертежи, спестява на потребителя процесите, при които лесно се допускат технически грешки, специфициране, позициониране, надписване, котиране, редактиране на вече изготвени чертежи. Възможно е създаване на напълно произволни като конфигурация и вид армировъчни планове.

 • Версия ArmCAD 2005- работи в среда на AUTOCAD версия 2004-2007
 • Версия ArmCAD 2005 - A10 -работи в среда на AUTOCAD версия 2010-2012

Изчертаване на армировка в гредови и безгредови плочи.

ARMCAD2005 предлага три начина за решаване на тази задача:

 • Изчертаване поединично на армировъчните пръти и оказване на зоната на разположение и стъпката, през която се поставят прътите или броя им.Възможно е конструиране на плочата както с прави така и с огънати пръти. Геометрията на усилителите и огънатите пръти се определя автоматично.
 • Автоматизирано генериране на долна и горна армировка след дефиниране геометрията на полето и интензитета на армировката.
 • Покриване на диаграмите на необходимата армировка в Tower, и експорт на генерираната армировка във вид на изчертан армировъчен план в ARMCAD2005.

Изчертаване на армировка в греди.

Налични са отново три възможности:

 • Изчертаване поединично на армировъчните пръти, като стремената се вземат от база данни с типови стремена. Предимството е, че може да се изчертае греда с напълно произволна геомертия, например: начупена в план, греда с вути, дъговидна греда и. т. н.
 • Автоматизирано изчертаване - заложени са шаблони на по-често срещаните в практиката случаи, с класическо конструиране на армировката, при което входните данни се задават в диалогов режим.
 • Покриване на диаграмите на необходимата армировка в Tower, и експорт на генерираната армировка във вид на изчертан армировъчен план в ARMCAD2005.
 • Всяка армировка изчертана с програмата получава, уникална позиция.
 • Добавени са възможности за обениняване на армировки с еднаква геометрия в една позиция.
 • Автоматично се генерира подробна спецификация на цялата необходима армировка, както и уедрена рекапитулация на армировките в следния вид:

 

В програмата са налични шаблони за изчертаване на стълбища, единични и ивични фундаменти, подпорни стени, греди, колони, стени.